INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU DO
MONTAŻU W WARSTWIE OCIEPLENIA

Przed rozpoczęciem prac zaleca się zapoznać z instrukcją montażu

WYKONANIE PRÓBY

 • Przed rozpoczęciem montażu zaleca się wykonać próbę klejenia.
 • Przyklej „próbkę” profilu ECOTherm+ na ścianie budynku. Pozwoli to sprawdzić czy polimer hybrydowy (klej) zapewnia połączenie między belką i powierzchnią klejoną. Powierzchnia klejona musi być stabilna.
 • UWAGA! Za stabilną podstawę kotwiącą odpowiadają: inwestor, architekt, kierownik budowy lub statyk.
 • Powierzchnia klejona musi być wolna od kurzu, brudu, luźnych części składowych oraz bitumicznych zawierających tłuszcz, warstw rozdzielczych (np. uszczelnienia bitumiczne, olej szalunkowy w konstrukcjach betonowych, płytki, folie itd.)
 • Jeżeli na powierzchni klejonej znajduje się warstwa rozdzielająca, można ją usunąć za pomocą ściernicy garnkowej.

Dokumentowanie

Odbywa się w udostępnionym protokole.
Zarchiwizować protokół w odpowiedniej dokumentacji budowlanej.

Zasada bezpieczeństwa

Podczas przygotowywania i obciążania próbki należy przestrzegać zasad BHP.

Uwaga dotycząca połączenia na pióro-wpust

W celu uszczelnienia połączeń pióro-wpust należy nanieść niewielką ilość polimeru hybrydowego w kształcie podkowy.

Wykonanie próby

Minimum 24 godziny przed ostatecznym rozpoczęciem montażu systemu ECOTherm+.

Wielkość próbki

Co najmniej 200 mm długości belki.

Metoda

Nanieść na próbkę profilu ECOTherm+ dwa paski uszczelniające polimeru hybrydowego i umieścić go na powierzchni klejonej.

Uwaga: Nie przykręcać próbki śrubami do muru.

Test

Po upływie co najmniej 24 h obciążyć próbkę siłą ok. 800N co odpowiada wadze ok. 80 kg.
Przy temperaturze poniżej +5°C przed próbą obciążenia należy odczekać min 48 h.

W obszarze połączenia na jaskółczy ogon w odległości 100mm od powstałej szczeliny (na położonym wyżej profilu) musi występować połączenie śrubowe, niezależnie od typowych odległości między mocowaniami.

KIERUNEK CIĘCIA

 

 

 

System pióro-wpust umożliwia przedłużanie bez ograniczenia na długości.

„Element wczepowy” (żeński) jest umieszczony od strony ściany (u dołu). „Element wciskany” (męski) jest wpinany do „elementu wczepowego” od góry.
Narożniki i styki

 

Minimalna długość profili ECOTherm + do przedłużania wynosi minimum 250 mm.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

 1. Należy sprawdzić powierzchnię klejoną pod względem luźnych części składowych, pyłu, kurzu, powłok bitumicznych. Jeżeli na powierzchni montażowej znajdują się warstwy rozdzielcze, należy je usunąć np. za pomocą diamentowej ściernicy garnkowej.

 2. Zwykły pył budowlany na powierzchni klejonej (w żądanym położeniu profili) należy usunąć za pomocą wilgotnej zmiotki.

KONFEKCJONOWANIE PROFILI

 1. Dobieranie długości belek:

  Wymagana długość dolnego i górnego profilu

  Kompletna szerokość elementu (L)
  + planowany wymiar szczeliny dylatacyjnej (D) (2x 10-20 mm w zależności od przyjętych wymiarów szczelin dylatacyjnych oraz rozprężności taśmy do uszczelniania)
  + przekrój bocznego profilu (H) (2 x 85 mm)
  = Wymiar końcowy profili poziomych

 

 

 

Wymagana długość bocznych profili:

Kompletna wysokość elementu (L)
+ planowany wymiar szczeliny łączeniowej D (1x 10 mm)
+wysokość profilu termoizolacyjnego JF Technologie pod system okienny/drzwiowy (standardowo 30mm)
= Wymiar końcowy profili pionowych

Następuje przeniesienie wymiaru długości na połączone profile.

2. Odcięcie „elementu wczepowego” na zewnętrznym profilu ECOTherm+.

3. Łączenie profili ECOTherm+ na pióro-wpust zawsze rozpoczynaj od pozostałej części poprzedniego przycięcia.
Dodawana belka powinna być dłuższa niż 250 mm. Przed wpięciem profili nanieś niewielką ilość polimeru hybrydowego w kształcie podkowy.

4. Przycięcie profili ECOTherm+

Do naniesienia kleju najlepiej zastosować dyszę trójkątną 6 mm.
Rekomendowane narzędzie: piła tarczowa do cięcia wzdłużnego.

APLIKOWANIE KLEJU

1, Do naniesienia kleju najlepiej zastosować dyszę trójkątną 6 mm.

2. Nanieść polimer hybrydowy na belkę po stronie zwróconą do ściany. Wycisnąć równolegle dwa pasma w odpowiedniej odległości od krawędzi belki.
Zalecamy szybkie nanoszenie kleju na wszystkie profile.

Uwaga: Pierwsze „skórowanie” (sieciowanie) uszczelniacza następuje po ok. 5 minutach w
normalnym klimacie (23°C i 50% wzgl. wilgotności powietrza).

UMIESZCZENIE PROFILI NA POWIERZCHNI KLEJONEJ

1, Pozycję klejenia belki należy wyznaczyć zgodnie z planowaną pozycją elementu montowanego (okna/drzwi), przydatny będzie do tego pisak/ołówek. Podstawa powinna być wypoziomowana, oraz wychodzić poza ramy okna na szerokość belki (85mm) i szczelin dylatacyjnych. Przy oznaczaniu pionu, zaleca się odrysowanie odcinka z pomocą poziomicy na łączną wysokość listwy izolacyjnej, elementu montowanego (okna/drzwi) oraz szczeliny dylatacyjnej. Belka górna przy odpowiednim wypoziomowaniu podstawy i boków, będzie znajdować się w odpowiedniej pozycji do klejenia.

2. Należy docisnąć profil ECOTherm+ do powierzchni klejonej z uwzględnieniem wcześniej zaznaczonych pozycji. Warto użyć młotka dwuobuchowego z gumową osłonką.

Naniesiony polimer hybrydowy działa natychmiast i wspomaga mocowanie, a dzięki wysokiej przyczepności początkowej pozwala utrzymać profil w przewidzianej pozycji. Niewielkie korekty ustawienia są możliwe do ok. 20 minut po przyłożeniu do klejonej powierzchni

3. Ustawić poziomo profil ECOTherm+ w żądanej pozycji i wyrównać przy zastosowaniu długiej poziomicy lub lasera.

4. Przed montażem pionowej belki uszczelnij jednostronnie styk między poziomym i pionowym profilem za pomocą polimeru hybrydowego. Ustaw w prawidłowej pozycji boczne, przygotowane profile ECOTherm+ i mocno dociśnij do powierzchni klejonej.

5. Umieszczenie górnego profilu ECOTherm+. W tym celu uszczelnij miejsca styku bocznych belek za pomocą polimeru hybrydowego.

6. Pozycjonowanie profilu ECOTherm+ i mocne dociśnięcie do powierzchni klejonej i bocznych profili.

Uwaga dotycząca przykręcania profili ECOTherm+:
Ustawić moment obrotowy wkrętarki na wymagany  poziom. Należy pamiętać, aby wkręt do mocowania ościeżnicy wchodził powoli w profil ECOTherm+.

WYZNACZANIE OTWORÓW WIERCONYCH

Oznacz punkty mocowania na profilach ECOTherm+ zgodnie ze specyfikacją.
W przypadku dolnego profilu odległość narożników, (patrząc od zewnątrz), wynosi 150 mm, aby zapewnić optymalne przenoszenie obciążenia (od krawędzi wewnętrznych 65mm). W zależności od szerokości elementu należy umieścić kolejne śruby mocujące, aby zachować maksymalny odstęp między połączeniami śrubowymi. Od narożników wewnętrznych, z wyjątkiem dolnego profilu, należy zawsze zakładać 200 mm.
W obszarze połączenia na pióro-wpust, w odległości 100mm od powstałej szczeliny (na położonym wyżej profilu) musi występować połączenie śrubowe niezależnie od typowych odległości między mocowaniami.

WYZNACZANIE PUNKTÓW MOCOWANIA W MURZE


Wiercenie odbywa się bezpośrednio przez profile ECOTherm+ w zaznaczonych punktach, zgodnie ze specyfikacją odnośnie głębokości wkręcania.

PRZYKRĘCANIE PROFILI

 

 

Profile ECOTherm+ mocuje się za pomocą wkrętu do mocowania ościeżnicy na odpowiednią długość, do powierzchni klejonej lub niezbędnej głębokości wkręcania.

PRZYGOTOWANIE LISTWY XPS

 

Przygotowaną wcześniej listwę termoizolacyjną XPS dedykowaną do danego systemu okiennego umieścić w dolnej części ramy okiennej zgodnie z Wskazówkami montażowymi profili XPS.

MOCOWANIE ELEMENTU OKIENNEGO

1, Na dolny profil ECOTherm+ nanieść pasmo polimeru hybrydowego w celu uszczelnienia.

2. Ustawić element okienny w pionie i poziomie, montując w prawidłowej pozycji za pomocą podkładek mocujących z uwzględnieniem wybranej metody uszczelnienia połączenia okno -belka (taśma rozprężna, piana).

Należy pamiętać, że o wyborze taśmy wielofunkcyjnej decyduje nie głębokość konstrukcyjna okna, ale rzeczywista powierzchnia przylegania. Jeżeli zbyt szeroka taśma wielofunkcyjna ulega deformacji o kształcie grzyba, ma to negatywny wpływ na funkcjonowanie szczeliny okiennej.

3. Podczas przykręcania ościeżnicy do profilu ECOTherm+ należy przestrzegać informacji dotyczących mocowania/odległości między mocowaniami. Do bezpośredniego mocowania elementów okiennych w profilu ECOTherm+ należy używać wyłącznie sprawdzonych, stosowanych w systemie wkrętów do mocowania ościeżnicy
FB-FK-T30-7,5.  Nie nawiercać profili ECOTherm+.

Zalecenia dotyczące montażu:

 • okna z tworzywa sztucznego, drewniane, drewniano-aluminiowe, aluminiowe: wkręt do mocowania ościeżnicy FB-FK-T30-7,5.

Określanie wymaganej długości wkrętów:
Szerokość ościeżnicy (widok z wewnątrz)
+ planowana szerokość szczeliny
+ głębokość wkręcania w profilu ECOTherm+ (min. 60 mm)
= Minimalna długość wkrętów